Upozornenie:
Právne informácie vychádzajú z predpisov účinných do 31. marca 2017, ktoré sa použijú na exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017. Pre informácie o právach a povinnostiach účastníkov exekučného konania začatého po 31. marci 2017 Vám odporúčame obrátiť sa na advokáta.

Exekúcia je vždy vykonávaná na základe exekučného titulu, ktorým je najčastejšie vykonateľné rozhodnutie. Ak ide o súdne rozhodnutie, bolo Vám doručované na adresu pobytu, sídla alebo miesta podnikania. Občania sú povinní hlásiť svoj pobyt a zabezpečiť preberanie pošty. Bližšie informácie o dôvode exekučného konania sa dozviete z exekučného titulu. Ak ho nemáte k dispozícii, môžete nahliadnuť do exekučného spisu alebo súdneho spisu.

Ak je voči vám vedená exekúcia, môže exekútor podľa zvoleného spôsobu vykonania exekúcie uskutočňovať úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku podbiehajúceho exekúcii. Ak ste ešte neprevzali upovedomenie o začatí exekúcie, obráťte na exekútora a oznámte mu aktuálnu adresu, na ktorej preberáte poštu.

Áno, môže. Príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke súdny exekútor vydáva spravidla spolu s upovedomením o začatí exekúcie. Často tak nastane situácia, že banka prevezme príkaz skôr, ako povinný upovedomenie. Ak by tomu bolo naopak, mohlo by to viesť k zmareniu exekúcie. Ak ste upovedomenie ešte nedostali, oznámte súdnemu exekútorovi aktuálnu adresu, na ktorej preberáte poštu.

Ak je voči Vám vedená exekúcia, je potrebné so súdnym exekútorom komunikovať a preberať doručované zásielky. Následkom vyhýbania sa exekúcii bude spravidla zvýšenie trov exekúcie a zvolenie takého spôsobu exekúcie, ktorý výraznejšie zasiahne do Vašich práv. Môže ísť napríklad o súpis hnuteľných vecí vo Vašom obydlí.

Ak Vám právnik radí, aby ste sa exekúcii vyhýbali, obráťte sa na skúsenejšieho advokáta.

Áno môže. Aj keď ste podali námietky voči exekúcii, môže exekútor vykonať súpis hnuteľných vecí, ktorým zabezpečí majetok povinného.

Áno, môže. Exekútor si môže vynútiť vstup do priestorov, kde má povinný majetok.

V takom prípade je na povinnom, aby postupoval podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku a oznámil banke, že odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov.

Tieto prostriedky nepodliehajú exekúcii až od momentu oznámenia banke. Banka spravidla požaduje, aby výšku tejto sumy odsúhlasil súdny exekútor.

Vzor vyhlásenia podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku nájde tu.

Súdy, orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky, notári, iné fyzické osoby a právnické osoby, ak rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, sú povinní oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť údaje o majetku povinného, ktoré sú im známe z ich úradnej činnosti a ktoré sú potrebné na vykonanie exekúcie.

Ak je tieto údaje potrebné zistiť v cudzine, exekútor požiada súd, ktorý ho poveril vykonaním exekúcie, o vypracovanie dožiadania o právnu pomoc a jeho zaslanie do cudziny.

Orgány uvedené vyššie a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu osôb a ich majetku, sú povinné oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť údaje potrebné na vykonanie exekúcie.

Osoby, ktoré majú listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným prostriedkom pri vykonávaní exekúcie, sú povinné exekútorovi na jeho písomnú žiadosť tieto listiny a veci vydať alebo zapožičať.

Uvedené osoby sú povinné poskytnúť exekútorovi súčinnosť bez zbytočného odkladu a bezodplatne; ustanovenia osobitných predpisov upravujúcich nároky na plnenie za poskytnutie súčinnosti sa nepoužijú.

Za nesplnenie uvedených povinností môže súd na návrh exekútora uložiť poriadkovú pokutu.

Trovy exekúcie sú zložené z:

  • odmeny exekútora
  • náhrady hotových výdavkov
  • náhrady za stratu času

Oprávnený má nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku (napr. súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia, náklady spojené s úradným osvedčením exekučného titulu).

Povinný má nárok na náhradu trov, ktoré mu vznikli v súvislosti so vznesenými námietkami proti exekúcii, ak sa námietkam vyhovelo.

Výška trov exekúcie sa určuje podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.

Základom na určenie odmeny súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je výška vymoženej pohľadávky. Ak však ide o exekúciu na podklade exekučného titulu, v ktorom sa oprávnenému priznáva právo na opakujúce sa dávky, základom na určenie odmeny súdneho exekútora je trojročné plnenie.

Odmena súdneho exekútora je 20 % zo základu na jej určenie, najmenej však 33,19 eura a najviac 33 193,92 eura.

Ak povinný dobrovoľne splní, čo mu ukladá rozhodnutie v lehote 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, patrí exekútorovi 50 % z odmeny vypočítanej podľa vyššie uvedenej vety.

Odmena za zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti je 33,19 eura za každú takto zexekvovanú nehnuteľnosť.