Trestná zodpovednosť

§ 243a Trestného zákona Marenie exekučného konania

(1) Kto marí exekučné konanie tým, že
a) uvedie nepravdivé údaje vo vyhlásení o svojom majetku,
b) znemožní, aby sa vec podliehajúca exekúcii spísala a odhadla,
c) zadrží, sfalšuje, pozmení alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách povinného,
d) odstráni, poškodí alebo zničí hnuteľnú vec pojatú do súpisu, alebo
e) nevydá vec podliehajúcu exekúcii,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá,ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.