­

Pre oprávnených

Ceníme si dôveru, s ktorou sa obraciate na náš úrad pri vymáhaní vášho nároku.
Preto ku každej veci pristupujeme zodpovedne, najmä s ohľadom na zásadu efektívnosti a rýchlosti konania.
Súčinnosť oprávneného so súdnym exekútorom môže mať kľúčový význam pri dosahovaní cieľa exekučného konania.

S návrhom na vykonanie exekúcie v súlade s Exekučným poriadkom Vám radi pomôžeme.

V zmysle zákona č. 2/2017 Z. z. došlo s účinnosťou od 01.04.2017 k zmene Exekučného poriadku, podľa ktorej si už oprávnený nebude oprávnený vyberať súdneho exekútora, ale miestne príslušného exekútora vyberie náhodným výberom jediný kauzálne príslušný súd v Banskej Bystrici.

Návrh na vykonanie exekúcie sa po 01.04.2017 podáva iba do elektronickej schránky Okresného súdu v Banskej Bystrici. Ak však nemáte aktivovanú elektronickú schránku môžem za Vás podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do vydania poverenia na vykonanie exekúcie. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena vo výške 19,8 EUR (vrátane DPH). Odmenu môžete uplatniť ako trovy exekúcie. Uvedený poplatok môžete poukázať na účet č. SK33 0200 0000 0032 0955 7954, SWIFT/BIC:  SUBASKBX.

Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva prostredníctvom formulára, ktorého vzor môžete nájsť tu:

https://obcan.justice.sk/filler/formviewer?FormId=57&wrapperType=ZalobyPublicPOWrapper

Podľa tohto vzoru treba zabezpečiť potrebné informácie pre spísanie návrhu.

K návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený pripojí rovnopis rozhodnutia opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti (exekučný titul).

K návrhu na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho rozhodnutia oprávnený pripojí aj listiny uvedené v osobitnom predpise.

V súlade so zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je podanie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie spojené so zaplatením poplatku 16,50 EUR. Od poplatku je oslobodená napríklad exekúcia výživného alebo vymáhanie škody alebo nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným činom.

Ak máte záujem o vykonanie exekúcie a s tým spojené ďalšie otázky, neváhajte a kontaktujte nás. Radi Vám odpovieme.

Napíšte nám alebo sa prihláste.

Exekútor informuje oprávneného o vykonaných úkonoch na zistenie majetku povinného, ktorý možno postihnúť alebo ktorý postihol v nasledovných lehotách:
a) prvú správu podá exekútor oprávnenému najneskôr do troch mesiacov od začatia exekúcie,
b) ďalšie správy podá exekútor oprávnenému po 180 dňoch od uplynutia lehoty na podanie predchádzajúcej správy.

Platenie výživného je významnou zákonnou povinnosťou podľa zákona o rodine.
Výživné k deťom má prednosť pred inými výdavkami rodičov.Návrhy na vykonanie exekúcie pre vymoženie pohľadávky na výživnom sa vybavujú prednostne.
Žiadosť o udelenie poverenia pre vymoženie pohľadávky na výživnom je oslobodená od súdneho poplatku.
Vymáhanie pohľadávky na výživnom Exekučný poriadok favorizuje vo viacerých rovinách.
Ide napríklad aj o rozsah zrážok zo mzdy a iných príjmov a spôsob výpočtu zrážok.
Tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu môže exekútor vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytovať náhradné výživné na zabezpečenie výživy oprávneného podľa zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom.

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co