Postavenie exekútora

Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.
Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle.
Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.
V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa.
Na základe písomného poverenia udeleného exekútorom môžu jeho zamestnanci vykonávať jednotlivé úkony exekučnej činnosti.