Chcem zaplatiť dlžnú sumu

Úhradu môžete vykonať na osobitný účet exekútora: Číslo účtu: 3209010051/0200 IBAN: SK4102000000003209010051 SWIFT/BIC: SUBASKBX ALEBO poštovou poukážkou, ALEBO v hotovosti v sídle exekútorského úradu Kmeťkova 25, Nitra. Pri všetkých platbách je potrebné uvádzať aspoň variabilný symbol – VS. Variabilným symbolom je číslo exekúcie bez lomky (napr. ak je číslo exekúcie EX 55/2017, variabilný symbol bude: 5517). Vítané sú aj ďalšie identifikátory platby (označenie platiteľa, správa pre príjemcu), aby bola platba správne zaradená. Upozornenie: Úhrada celej pohľadávky s príslušenstvom v lehote 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie zníži odmenu exekútora o 50 %. Úhrada bankovým prevodom je zrealizovaná až pripísaním prostriedkov na účet exekútora, nie zadaním prevodu v banke (obdobne to platí aj pri platbe poštovou poukážkou).