Právne predpisy

Najdôležitejšie právne predpisy, ktoré upravujú výkon rozhodnutia:

 

– Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

– Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok; od 1. júla 2016 zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

– Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov

– Nariadenie vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

 

Platné znenia právnych predpisov nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/