Upozornenie:
Právne informácie vychádzajú z predpisov účinných do 31. marca 2017, ktoré sa použijú na exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017. Pre informácie o právach a povinnostiach účastníkov exekučného konania začatého po 31. marci 2017 Vám odporúčame obrátiť sa na advokáta.

Povinnosti povinného

Ide o základnú povinnosť povinného.

Exekútor môže vyzvať povinného na vyhlásenie o svojom majetku. Povinný musí exekútorovi odpovedať do jedného týždňa od doručenia výzvy. Ak túto povinnosť nesplní alebo ak v odpovedi uvedie úmyselne nepravdivé alebo neúplné údaje, môže mu súd na návrh exekútora uložiť poriadkovú pokutu.
Exekútor môže predvolať povinného. Exekútor môže dať návrh príslušnému súdu na predvedenie povinného Policajným zborom, ak sa povinný na predvolanie opakovane nedostavil pred exekútora.