Chcem splácať

V prípade ak nie ste schopný naraz uhradiť celú dlžnú sumu je splácanie vymáhanej pohľadávky v pravidelných splátkach vhodnou alternatívou. Pamätajte však na to, že výška splátky musí byť primeraná vymáhanej povinnosti.

Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.

Žiadosť povinného o uzavretie dohody o splácaní dlhu

Vyplnenú žiadosť zašlite na adresu exekútorského úradu alebo e-mailom. Následne súdny exekútor požiada oprávneného o súhlas s uzavretím dohody o splatení vymáhanej pohľadávky.

Ak oprávnený s dohodou o splatení vymáhanej pohľadávky súhlasiť nebude, môžete splácať vymáhanú pohľadávku aj bez takejto dohody. Zabránite tak navyšovaniu príslušenstva pohľadávky (napríklad úrokov z omeškania) a trov exekúcie.

Upozornenie: Splácanie pohľadávky Vám na rozdiel od jednorázovej úhrady znemožní znášať zníženú odmenu exekútora o 50 %

Úhrada bankovým prevodom je zrealizovaná až pripísaním prostriedkov na účet exekútora, nie zadaním prevodu v banke (obdobne to platí aj pri platbe poštovou poukážkou).

V konaniach začatých od 01.04.2017 exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak:
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.