Upozornenie:
Právne informácie vychádzajú z predpisov účinných do 31. marca 2017, ktoré sa použijú na exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017. Pre informácie o právach a povinnostiach účastníkov exekučného konania začatého po 31. marci 2017 Vám odporúčame obrátiť sa na advokáta.

Výpočet trov exekúcie

Upozornenie: Výpočet odmeny je iba informatívny, v prípade nezrovnalostí kontaktujte exekútora

Trovy exekúcie sú zložené z:
A) odmeny
B) náhrady hotových výdavkov
C) náhrady za stratu času

A. ODMENA PRI EXEKÚCII NA PEŇAŽNÉ PLNENIE

Predbežná výška náhrady hotových výdavkov:
– v prípade úhrady do 14 dní od doručenia upovedomenia spravidla do 20 EUR,
– v prípade vymoženia pohľadávky podľa výdavkov, ktoré bolo treba účelne vynaložiť.

* vrátane úrokov, trov súdneho konania, trov právneho zastúpenia a pod.

ODMENA PRI EXEKÚCII NA NEPEŇAŽNÉ PLNENIE

Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti
Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti je 165,97 eura za každú vypratanú nehnuteľnosť alebo jej časť. Ak súdny exekútor pri vykonávaní exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti vypratáva aj príslušenstvo nehnuteľnosti alebo jej časti, zvyšuje sa odmena o 33,19 eura.

Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním bytu alebo jeho časti
Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním bytu alebo jeho časti je 165,97 eura za každý vyprataný byt alebo jeho časť. Ak súdny exekútor pri vykonávaní exekúcie vyprataním bytu vypratáva aj vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom užívali, zvyšuje sa odmena bez ohľadu na ich počet o 33,19 eura.

Odmena za vykonanie exekúcie odobratím veci
Odmena za vykonanie exekúcie odobratím veci je 33,19 eura za každú odobratú vec, najviac však 165,97 eura za všetky odobraté veci na základe jedného exekučného titulu. Ak však v exekučnom titule je určená hodnota odobratej veci, odmena súdneho exekútora za vykonanie exekúcie je 10 % z tejto hodnoty.

Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci predajom
Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej hnuteľnej veci predajom patrí súdnemu exekútorovi odmena ustanovená za exekúciu predajom hnuteľných vecí. Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej nehnuteľnosti predajom patrí súdnemu exekútorovi odmena ustanovená za exekúciu predajom nehnuteľnosti.

Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než predajom
Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než predajom je 99,58 eura za každú rozdelenú vec.

Odmena za vykonanie exekúcie uskutočnením prác a výkonov
Odmena za vykonanie exekúcie uskutočnením prác a výkonov je 99,58 eura.

Odmena za prijímanie do úschovy
Odmena za prijatie do úschovy je,

a) ak ide o listinu 13,28 eura,
b) ak ide o cenný papier, peniaze alebo iné
hnuteľné veci
do 3 319,39 eura základu 1,0 %,
od 3 319,40 eura do 16 596,96 eura základu 0,5 %,
od 16 596,97 eura do 33 193,92 eura základu 0,3 %,
a nad 33 193,92 eura 0,1 %,
najmenej však 6,64 eura,
najviac však 663,88 eura.

Odmena za vykonávanie činnosti na základe poverenia súdu
O odmene súdneho exekútora za vykonávanie činnosti na základe poverenia súdu rozhodne súd.

Odmena za manipuláciu so spismi
Odmena za
a) vydanie odpisu alebo potvrdenia zo spisov za každú aj začatú stranu vydaného textu je 0,66 eura,
b) nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú aj začatú hodinu je 1 euro,
c) požičanie spisu oprávneným osobám je 3,32 eura.

Odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice
Odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice je 16,60 eura.

B. NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAVKOV

Súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky.

C. NÁHRADA ZA STRATU ČASU
Náhrada za stratu času je 0,66 eura za každú aj len začatú polhodinu.