Dňa 13.04.2016 schválila nová vláda SR svoje programové vyhlásenie. V porovnaní s programovými vyhláseniami predchádzajúcich vlád sa vymožiteľnosti práva a exekučným konaniam v programovom vyhlásení venuje nemalá pozornosť.

Podľa vyhlásenia vláda pripraví novú komplexnú právnu úpravu exekučných konaní s cieľom zefektívniť vymáhanie pohľadávok pre veriteľov a zároveň poskytnúť základným právam dlžníka primeranú ochranu. Na tieto účely vláda v novej právnej úprave ustanoví jednoznačný spôsob a rozsah určovania výšky trov exekúcie a zavedie procesné pravidlá umožňujúce rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov.

Vláda s cieľom zásadne zvýšiť vymáhateľnosť pohľadávok, najmä z faktúr, vytvorí podmienky na to, aby sa zásadne urýchlili konania na súdoch, a to s využitím špecializácie a elektronizácie procesov, vrátane prehodnotenia podaných opravných prostriedkov proti nim a vymáhania nezaplatených súdnych poplatkov a elektronického doručovania (súd pre platobné rozkazy, exekučný súd).

Vláda ďalej sľubuje zásadnú zmenu procesných pravidiel exekučného konania tak, aby súdy v týchto konaniach rozhodovali len spory a v prípade právoplatného a vykonateľného rozhodnutia sa na exekúciu nevyžadovalo poverenie súdu.

Exekútori, notári, advokáti, správcovia, mediátori, znalci, tlmočníci a prekladatelia predstavujú významný prvok realizácie práva na súdnu ochranu. Vláda vytvorí predpoklady na riadny, efektívny a zodpovedný výkon ich činnosti za súčasného zabezpečenia ich primeraného odmeňovania. Vláda zavedie prvky verejnej kontroly v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči profesiám, ktoré sú poverené výkonom verejnej moci.

Tézy programového vyhlásenia vlády sú nádejou na zvýšenie vymožiteľnosti práva, ktoré je integrálnou súčasťou ústavného práva na súdnu ochranu a je neodmysliteľným predpokladom právneho štátu.

Ostáva veriť, že legislatívne zmeny v exekučnom konaní budú pripravované v spolupráci s odborníkmi z praxe, ktorí majú skúsenosti s aplikačnými problémami a vedia komplexne posúdiť vzájomné vzťahy ustanovení Exekučného poriadku.

JUDr. Peter Stodola
súdny exekútor